Deelname aan De tekenacademie/Ariane Fine Art

Kwaliteit in de tekenles staat bij De tekenacademie/Ariane Fine Art hoog in het vaandel. Deelname aan De tekenacademie/Ariane Fine Art houdt een wederzijds akkoord in over onderstaande voorwaarden. Ik wens je een fijne tijd toe aan De tekenacademie/Ariane Fine Art. : Ariane: Brouwer.

De volgende voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen De tekenacademie/Ariane Fine Art en de deelnemer.

Kwaliteit


De tekenlessen van : Ariane: Brouwer zijn in overeenstemming met deze voorwaarden en redelijkerwijs in overeenstemming met het op de websites gepresenteerde kwaliteitsgehalte. Dit betreft de websites: www.detekenacademie.nl, www.ariane-fine-art.com en www.detekenacademie.blogspot.nl.

Betaling en reservering


De deelnemer betaalt en reserveert met de betaling van tevoren een aaneengesloten serie tekenlessen binnen de inschrijfduur. Betaling vindt plaats in één of twee termijnen, afhankelijk van de serie lessen die hij/zij volgt. Dit is aangegeven op het inschrijfformulier of is vastgesteld in email contact. Afspraken over termijnbetalingen zijn alléén mogelijk per e-mail en voordat het inschrijfformulier is ingediend. Voor wijzigingen aan de inschrijfformulier kunnen 15 euro administratiekosten in rekening gebracht worden. De uiterste betalingsdatum is op het inschrijfformulier aangegeven. Er is enkele dagen speling rond de betalingsdatum, maar als er een week na deze datum niet betaald is, zonder opgaaf van reden, dan vervalt de reservering.

Kosten


Materiaal dat in de les gebruikt wordt, is inbegrepen bij de kosten van de tekenlessen. Dit materiaal blijft in de lesruimte.

Inschrijfduur


De overeengekomen serie lessen vindt plaats binnen de inschrijfduur, die begint op de volgens afspraak per e-mail geplande eerste les en die eindigt op de laatste les van aaneengesloten serie lessen waarvoor gereserveerd is. De inschrijfduur loopt van de startdartum van de eerste les tot en met de laatste les die volgens de aaneengesloten serie gevolgd wordt. De startdatum staat vermeld op het inschrijfformulier of is afgesproken in emailcontact.

Restitutie en annulering serie lessen


Restitutie is niet mogelijk. Als uitzondering geldt dat, wanneer er niet genoeg deelnemers zijn, de serie lessen waarvoor gereserveerd is, in zijn geheel geannuleerd wordt door : Ariane: Brouwer. Het lesgeld wordt in dit geval volledig gerestitueerd. Bij onverhoopte ernstige ziekte van een deelnemer, zal De tekenacacemie/Ariane Fine Art zo mogelijk naar alternatieve oplossingen zoeken. Helaas kan daarover geen garantie gegeven worden.

Uitgevallen lessen


Lessen die uitvallen door ziekte of verzuim van : Ariane: Brouwer. kunnen mogelijk binnen de inschrijfduur in de Live online lessen worden ingehaald. De lessen kunnen zo nodig gegeven worden door een docent uit het netwerk van De tekenacademie/Ariane Fine Art. In het geval van ziekte die langer duurt dan 4 weken of waarbij sprake is van arbeidsongeschiktheid, vervalt elke overeengekomen verplichting van : Ariane: Brouwer ten aanzien van de deelnemer en zullen de lessen vervallen.

Gemiste lessen


Bij langdurige ziekte van de deelnemer, kan overleg plaatsvinden over eventuele inhaallessen na de inschrijfduur, maar daarover kan geen garantie gegeven worden. De periode van ziek zijn geldt vanaf het tijdstip van ziekmelding schriftelijk of per e-mail.

Auteursrecht, portretrecht en beeldrecht


Alle door De tekenacademie/Ariane Fine Art of genoemde websites verstrekte stukken en beeldmateriaal, zoals lesmateriaal, tekeningen schilderingen, fotomateriaal, teksten, adviezen en overeenkomsten, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de deelnemer en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van De tekenacademie/Ariane Fine Art/Ariane Fine Art worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht. Foto’s van deelnemers die Ariane Berends-Brouwer tijdens de les maakt ter documentatie, mogen gebruikt worden voor de websites. De afbeeldingen die op internet geplaatst worden, zijn openbaar en kunnen gedeeld worden. Bij bezwaar wordt de afbeelding weer verwijderd, voor zover deze niet gedeeld is door derden op het internet.

Netwerk van De tekenacademie/Ariane Fine Art


Vanuit de tekenlessen aan De tekenacademie/Ariane Fine Art is een netwerk ontstaan van zelfstandigen en vrijwilligers die voldoen aan de kwaliteitseisen van het netwerk. De bedoeling van het netwerk is het faciliteren van kwalitatief goede tekenlessen en activiteiten die samenhangen met tekenles of game art. Zo kan het aanbod van tekenlessen vergroot worden en kunnen de deelnemers elkaar versterken. Zij werken vrijwillig of vanuit hun eigen onderneming. De leerling ontvangt een factuur van de persoon of het bedrijf die de dienst of het product levert. Deze ontvangt geen vergoeding of betaling van De tekenacademie/Ariane Fine Art. De tekenacademie/Ariane Fine Art ontvangt op zijn beurt ook geen vergoeding of betaling van personen of bedrijven die betrokken zijn bij het netwerk van De tekenacademie/Ariane Fine Art. Ariane Berends-Brouwer zelf ontvangt geen vergoeding of betaling van personen of bedrijven die diensten en lessen promoten bij De tekenacademie/Ariane Fine Art/Ariane Fine Art.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid


De tekenacademie/Ariane Fine Art/Ariane Berends Brouwer is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen en ziekte bij personen of derden door besmetting, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid zal het het lesgeld- en/of contractbedrag nooit overschrijden.

Klachten en overleg


Overleg is altijd mogelijk met betrekking tot De tekenacademie/Ariane Fine Art/Ariane Fine Art. Klachten worden mondeling of schriftelijk serieus genomen. Is een klacht dusdanig dat u deze een procedureel wilt opstarten dan wordt deze in behandeling genomen op voorwaarde dat deze binnen de inschrijfduur, schriftelijk per email of op papier is bevestigd door de deelnemer en mijzelf. Klachten waarbij de integriteit of veiligheid van een persoon het geding is, verplicht de deelnemer deze direct te melden bij : Ariane: Brouwer. ariane.berends@gmail.com

Geschillen


In geval van geschillen zullen partijen proberen deze op te lossen in goed overleg. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Als het onmogelijk gebleken is een geschil op te lossen, zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van De tekenacademie/Ariane Fine Art/Ariane Fine Art. Op de rechtsverhouding tussen De tekenacademie/Ariane Fine Art/Ariane Fine Art en de deelnemer is het Nederlands recht van toepassing. Bij verschil van mening over de interpretatie van de algemene voorwaarden kan op verzoek van een der partijen de rechter te Utrecht uitsluitsel geven.

Copyrights Ariane Fine Art/De tekenacademie. Wijzigingen voorbehouden.